Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
category added
(liens)
(category added)
 
 
Ɛ-lɩmaɣzɩyɛ ńɖɩ ɖɔɖɔ payaɣ ɖɔɖɔ se ɖoŋ tʋmɩyɛ weyi ɛmʋnaa nɛ pʋwɛɛ se paa weyi ɛña ɛ-paɣtʋ yɔ. Ciiduu paɣtʋ ńdʋ sɔsɔ Newton ñɩnaa nɛ ɛna paɣtʋ ndɩ ndɩ ndʋ tɩ-yɔɔ tomnasɩ yaa wondu tɩŋɩɣna nɛ tɩɖɔŋ yaa ticiidiɣ yɔ tɩ-wayɩ lɛ, ɛtasɩ ñɩnɩʋ nɛ ɛtɩlɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ wondu tɩŋɩɣna nɛ tɩtɔlʋʋ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se, ɛtɩlɩ mbʋ piyeki nɛ yee pɔlɔ wonuu nakʋyʋ nɛ hayi kiŋ nɛ peyele-kʋ yɔ kɩtɔlʋʋ yɔ.
[[Category:Kabɩyɛ takayɩhatʋ]]
[[Category:Fiziiki]]
1 411

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ