Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
orthographe et contenu
(category added)
(orthographe et contenu)
}}
 
Henry Ford kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Amerika [[Etaazuunii (États-Unis)|Etaazuunii]] yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɖɩ-ɛjaɖɛ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Palʋla-ɩ [[Hasɩyaɖɛ fenaɣ]] taa kɩyakʋ hiŋ naadozo (30) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1863 n̄ɩŋga taa. Egeetiye yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋla ɖajaa sɔsɔ Henry Ford ɛnɛ yɔ, nɖɩ payaɣ size Dearborn, ɖɩwɛ Michigan ɛjadɛ nɖɩ ɖɩɖɩ kɛna Etaazuunii tɛ ɛjaɖɛ cikpeɖe naaɖɩ yɔ ɖɩ-taa.
 
Ɖajaa ɛnʋ, ɛsɩba [[ɖomaɣ fenaɣ]] taa kɩyakʋ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1947 n̄ɩŋga taa. Lone yaa tɛtʋTɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛsɩba yɔ, ndʋ payaɣ size Dearborn ɖenɖe paalʋla-ɩ. Tɛtʋ ndʋ, tɩwɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Ɖajaa Henry Ford ɛnɛ, ɛkɛ tʋma ndɩ ndɩ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Etaazuunii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe.
 
Kajalaɣ yaa kɔɔnɔɔKɔnɔɔ kpaɖʋ hɛkʋ nɛ hɛkʋ n̄ɩŋgʋ taa mbɩ yɔɔ lɛ, ɖajaa ɛnɛ ɛkɛkɛna nɖɩndɩ ndɩ tʋma laɖʋ sɔsɔ weyi patawayɩ liuu siŋŋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛnʋ kaakɛna [[Lɔɔɖɩyɛ|lɔɔɖa]] ɖɩlaɖɛ lone tʋmɩyɛ tʋ. Ɛtʋmɩyɛ nɖɩ payaɣ size Ford. Ɖɩsɩma mbʋ size ɛ-hɩɖɛ lɛ Ford, nɖɩ pakpaɣ nɛ patamasɩna ɛ-tʋmɩyɛ nɛ pɩpɩsɩ fɔrdɩsɩm (fordisme).
 
Pɩkɛna ndɩ ndɩ tʋmɩyɛ labɩnaʋ wɛɖʋ nakʋyʋ. Palakɩ yaa polukiPoluki wendu ɖama yɔɔ ɖama yɔɔ nɛ pɩwɛ pɩlɔɔ. Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɛzɩma ɛnʋ sɩzɩ poluki yaa palɩzʋʋ ɖɩ-taa wondu kahɛza kɛ tam mbɩ yɔ lɛ, pɛhɛyʋpɛhɛyaa tʋma laɖaa liidiye nsakɩyɛ pɩɖɔɔ. Tʋmɩyɛ labʋ kahɛza wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa, sɩna siŋŋ kɛ Amerika ɛjaɖɛ pinaɣ 1910 n̄ɩŋga taatɔyɩ.
 
Pɩzɩna ndɩ ndɩ tʋmɩyɛ size ɖilubu ɛtasɩ kpaʋ kpʋa yɔɔ. Poluka sakɩyɛ nɛ yaɖaa kaaɖɔ siŋŋ ɖɔɖɔ nɛ pɩhaɣ luɖaa hʋnʋŋ poluɖe tʋmɩyɛ taa. Ɖajaa Henry ɛnɛ, ɛ-tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ ɖɩnɛ, ɖɩsɩnɛyɩ siŋŋ nɛ sakɩyɛ tɩlɩ-ɩ. Ɛ-hɩɖɛ yaɣ siŋŋ kɛ kedeŋa kpeekpe. Ɖajaa Henry Ford kɛ ɖɔɖɔ pɩlɩɩna ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ n̄ɩm tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ pɩŋŋ.
 
Ɛnaɣ cee tɔm. Ɛsɔɔla size laŋhɛzɩyɛ ɛwɛ pɩlɩna ɛ-tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-hɔɔlʋʋ taa. Ɛmaɣzɩ nɛ ɛɖɔkɩ size yee payakɩ e-wendu yaa elubu wendu camɩyɛ kɔyɔ, pʋtɔbʋʋ size pɛyɛɛ wɛɛ. Laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩtɔyɩ paale lɛ pʋwɛ size ɛpasɩ liidiyi e-wendu kpeekpe yɔɔ nɛ paa weyi lɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛya. Lɩmaɣza kɩpana ana, a-yebana nɛ lɛɛzɩtʋ sakɩyɛ tɔyɩ.
 
<gallery widths="150px" heights="150px" align="center">
Utilisateur anonyme

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ