Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Category added)
Aucun résumé des modifications
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Coat of arms of Ireland.svg|75px]]<br>Irɩlandɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| image_map = [[File:EU location IRL.png|190px]]<br>Irɩlandɩ tɛlɛŋa
| official_languages = .Ɩŋglɩɩsɩ
| capital = .
| government = .
| cctld = .
}}
Irɩlandɩ kɛna [[Eerɔpʋ tɛtʋ wandamm|Erɔpʊ]] nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ Erɔpʊ ajɛya kɩkpɛndɩɣ taa ɖooo pɩnaɣ 1973. Irɩlandɩ wɛ Kewiyaɣ Kpɛndɩɣ taa nɛ ɛjaɖɛ ɖɩwɛna tɛtʊ ñabɩ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta yɔ. Ɖooo mbʊ yɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ ɖɩtɔŋ se ɖɩwɛ Sɛlɩtɩ ajɛya taa.
Irɩlandɩ mayaɣ sɔsɔwa kɔyɔ sɛlɩtɩ cɩmʊ mayaɣ nɛ ŋga kɛwɛna ɖɔɖɔ pe-liidiya eeroo mayaɣ yɔɔ. Ɛlɛ mayaɣ nakayɩ wɛɛ ɖɔɖɔ nɛ kɛwɛ kacaɣ xɛʊ ɛzɩ maayʊʊ hayʊʊ yɔ nɛ ŋga peeɖe rugibii maɖa ɖɔkɩɣ.
131

modifications