Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
liens
(Création d'une page sur siècle)
 
(liens)
 
Pɩnzɩ mɩnɩʊ kɛna ɛzɩ pɛkɛdʊʊ nɛ [[Kabɩyɛ kʊnʊŋ|kabɩyɛ]] taa se [[Waaɣ|waasɩ]] hiu nɛhiŋ looɖonaalɛ yɔ. Pɩsa nɛ pakalɩ camɩyɛ pɩnzɩ mɩnɩʊ lɛ, pakpaɣ nɛ pɛkɛdɩna Roma[[Room]] mba matʊ cɛcɛsɩ nɛ nzɩ lɛ: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X mbʊ mbʊ. Palʊlʊu Yesu nɛ pɩsɩɩna sɔnɔ yɔ pɩlaba pɩnzɩ mɩnɩŋ XXI. Kacalaɣ pɩnzɩ mɩnɩʊ kacalaɣ ŋga paɣzɩna [[kɔlaɣ fenaɣ]] kacalaɣ wiye; pɩnzɩ mɩnɩʊ naalɛ ŋga paɣzɩna kɔlaɣ fenaɣ kacalaɣ wiye 101; pɩnzɩ mɩnɩʊ naadozo ŋga paɣzɩna kɔlaɣ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 201; mbʊ mbʊ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ XXI. Pɩnzɩ mɩnɩŋ XXI paɣzɩna kɔlaɣ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 2001.
 
Pakalʊʊ pɩnzɩ mɩnɩŋ yɔ pɩtakɩlɩ kaɖɛ mbʊ pʊyɔɔ yɔ palakɩ akɔnta ɛzɩ mɩnɩʊ nɛ pʊsɔzɩ kʊɖʊm yɔ. Mbʊ labɩna yee pɩkɛ pɩnaɣ ɛzɩ [[1998]] yɔ palakɩ 19 pɔsɔzɩ 1 lɛ pɩlaba 20, pʊtɔbʊʊ se ɛyʊ wɛɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ XX taa.
 
Kabɩyɛ mba tɛyɩ alɩwaatʊ kɛ pɩnzɩ kagbaanzɩ taa nɛ payaɣ-sɩ se waaɣ. Pɩnaɣ kagbaanzɩ ñɩŋga kɛŋna pɩnaɣ ŋga kabɩyɛ abalʊ weyi pɔtɔɔza-ɩ nɛ ɛkayɩ yɔ, ɛlakɩ kɔndɔtʊ sɔnzɩ yɔ. Kabɩyɛ mba lakɩ kɔndɔtʊ lɛ, paapaasʊʊ waasɩ kalʊʊ naalɛ naalɛ nɛ pɩnzɩ hiu lɛ pɩlaba waasɩ naalɛ. Mbʊ yebina nɛ pɩsa nɛ pakɩlʊʊ camɩyɛ tobi tobi ɛyʊ pɩnzɩ kɛ waasɩ taa lɛ, pakalʊʊ se akele wɛna waazɩ hiu yɔ yee ɛfɛyɩ sɔnɔ kɔyɔ, papɩzʊ papaa-ɩ mbʊ pɔyɔɔ yɔ ɛgbadayaa yaa ɛlaba sɔsɔ. Yee kabɩyɛ-tʊ ɛɛkalʊʊ pɩnzɩ mɩnɩŋ kɔyɔ pʊtɔbʊʊ se ɛkalʊʊ waasɩ.
3 916

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ