Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
liens, liste à bulles
(Création d'une page sur Année)
 
(liens, liste à bulles)
Pɩnaɣ kɛna alɩwaatʊ taa alɩwaayʊʊ nakʊyʊ nɛ kɩkɛna [[Fenaɣ (alɩwaatʊ)|fenasɩ]] looɖoloɖo tɛ nabʊlɛ. Pʊtɔbʊʊ se yee pakpaɣ fenasɩ looɖo nɛ pɔsɔzɩ looɖo ɖɔɖɔ kɔyɔ pɩlaba pɩnaɣ. Pʊtɔɔbʊʊ se pɩnaɣ taa lɛ, [[Kpɩtaʋ|kpɩtaŋ]] 52 wɛna.
 
Yee pɛtɛyɩ pɩnaɣ hɛkʊ taa kɛ nabʊlɛ taa kɔyɔ fenasɩ looɖo wɛna nɛ yee pɩkɛ nabʊnza taa pɛtɛyaa kɔyɔ panaɣ fenasɩ naadozo. Pɩnaɣ taa fenasɩ kɔyɔ: kɔlaɣ fenaɣ, lɛlaɣ, lakɩŋ fenaɣ, ɖomaɣ, agoza, mɩsɩkʊm, hasɩyaɖɛ fenaɣ, kɩyɛna ñɩŋga, salaŋ, aloma, kamɩŋ nɛ saŋayɩŋ. Pʊtɔbʊʊ se, pɩnaɣ taa lɛ fenasɩ naadozo wɛ tɔm naanza taa. Pɩnaɣ taa fenasɩ looɖo ñɛwɛ tɔm nabʊlɛ ɖeke. Kabɩyɛ taa lɛ pɩnaɣ hɔɔlʊʊ kʊɖʊmʊʊ wɛ ɛzɩ payaɣʊ se yolum nɛ lʊŋgɩyɛ yɔ. Kabɩyɛ taa lɛ evebu yaa pɛlɔ pɩnzɩ pakalʊ nɛ palabɩ-ɩ sɔnzɩ.
* [[kɔlaɣ fenaɣ]]
* [[lɛlaɣ fenaɣ]]
* [[lakɩŋ fenaɣ]]
* [[ɖomaɣ fenaɣ]]
* [[agoza fenaɣ]]
* [[Mɩsɩkʋm fenaɣ|mɩsɩkʊm fenaɣ]]
* [[hasɩyaɖɛ fenaɣ]]
* [[kɩyɛɛna fenaɣ]]
* [[salaŋ fenaɣ]]
* [[aloma fenaɣ]]
* [[kamɩŋ fenaɣ]]
* [[saŋayɩŋ fenaɣ]]
Pʊtɔbʊʊ se, pɩnaɣ taa lɛ fenasɩ naadozo wɛ tɔm naanza taa. Pɩnaɣ taa fenasɩ looɖo ñɛwɛ tɔm nabʊlɛ ɖeke. Kabɩyɛ taa lɛ pɩnaɣ hɔɔlʊʊ kʊɖʊmʊʊ wɛ ɛzɩ payaɣʊ se yolum nɛ lʊŋgɩyɛ yɔ. Kabɩyɛ taa lɛ evebu yaa pɛlɔ pɩnzɩ pakalʊ nɛ palabɩ-ɩ sɔnzɩ.
3 916

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ