Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Liens)
Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
Aucun résumé des modifications
Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
Yee palaba haɖaa ɖoli kɔyɔ, caɖasɩ kɛ pɛdɛyʋna sʋlʋm. Afrika ɛjaɖɛ taa lɛ, ɛjaɖɛ cikpeɖe naɖɩyɛ wɛ nɛ payaɣ-ɖɩ size [[Togo]]. Togo kɛna Afrika ɛjaɖɛ cikpeɖe nɖɩ ɖɩ-taa paa sɔnzɩ nzɩ pa-caɣ labʋ kɔyɔ, pʋpɔzʋ caɖa yɔ yaa cʋʋ wonuu.
 
Tɛtʋ yaa cʋʋ wazʋʋ nɛ pama mbʋ payaɣna anasayɩ taa size "tuyaux" waa yɔ. Cʋʋ yaa tɛtʋ kɩmanatʋ tʋnɛ, tɩlɩwa pɩlaba alɩwaatʋ cabɩ. Pɩkɛna ɖoo lɔndaa canaʋ tɔm wɛɛ taa. Pacalɩna tɛtʋ yaa cʋʋ kʋnɛ kɩmatʋ taŋ nɩʋ kɛ [[Siini]] ɛjaɖɛ taa. Pɩɩkɛna pɩnaɣ kudokiŋ nɛɛlɛ n̄ɩŋ taa nɛ pɩcɔ palʋlʋʋ yesu krɩstʋ. Pɩkɔma pazɩ-ɩ lɛ, palɩɩ matʋ ndʋ tɩtaŋ ɖɔɖɔ kɛ [[SJapɔŋ[]] ɛjaɖɛ taa kɛ kpaɖʋ yaa wɛɛ hiu nɛ kʋɖʋm n̄ɩŋgʋ taa.
 
[[Category:!Main category]]
3 916

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ