Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ajout photo et infobox
(Création d'une page Allemagne)
 
(Ajout photo et infobox)
{{Ɛjaɖɛ
| Hɩɖɛ = Caama
| Hɩɖɛ2 = Allemagne
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = .
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = .
| image_map = [[File:EU-Germany.svg|thumb|EU-Germany]]
| official_languages = Caama tɔm
| capital = Berlin
| government = .
| president = Ɖoɖoo Angela Merkel
| area_km2 = .
| population_estimate = .
| population_estimate_year = .
| population_density_km2 = .
| cctld = .
}}
 
Caama ɛjaɖɛ wɛ tuuɖe kedeŋa ŋga payaɣ se Eerɔpɩ yɔ kɛ-hɛkʊ taa ɖeyi ɖeyi. Caama ɛjaɖɛ kɛ kɩkpɛndɩɣ ajɛya. Caama ɛjaɖɛ wɛ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-hɛkʊ taa: hayʊ kiŋ lɛ, Hayʊ teŋu, Taanemarɩkɩ nɛ Palitiki teŋu, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ, Poloñɩ ɛjaɖɛ nɛ Cɛɛkɩ ɛjaɖɛ, hadɛ kɩŋ lɛ, Ootrisi nɛ Suuwiisi ajɛya, pɩkazɩ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊiyɛ taa lɛ Fransɩ, Lugizamburi, Pɛlɩsiki nɛ Peeyiiba ajɛya. Caama tɛtʊ sɔsɔtʊ kɔyɔ, Pɛrlɛɛnɩ, ɖɔɖɔ lɛ,Hambuuriki, Munisi nɛ Polɔɔñɩ. Komina loniye sɔsɔyɛ wɛ Pɛɛrlɛnɩ tɛtʊ taa nɛ Pɔɔnɩ. Tɛtʊ ndu payaɣ se Frankɩfɔɔrtɩ-sur-le-Main yɔ, ndʊ lɛ tɔsʊʊ huu tɛ tɛtʊ.
 
 
Eerɔpɩ kpeekpe tɔsʊʊ hʊʊ nɔmɔʊ taa lɛ, Caama kɛna ɛjaɖɛ kacalaɣ ñɩnɖɛ nɛ kedeŋa kpeekpe taa lɛ, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkɛ naanza ñɩnɖɛ. pɩnaɣ 2011 taa lɛ, Caama kɛna ɛjaɖɛ naalɛ ñɩnɖɛ kɛ wena akpakɩɣ atɔsʊʊ nɛ añɩm nɛ apɛdɩɣ nɛ agbaa yɔ. Ajɛya 28 wena awɛ Union Eerɔpɩenne yɔ a-taa lɛ, Caama taa koŋ kɛ tʊma ñɩnɩya tɔɖɔɔ, pʊtɔbʊʊ se kɩyɛna fenaɣ pɩnaɣ 2015 kanɛ ka-taa mɩnɩʊ yɔɔ lɛ, ɛyaa ceeke naanza nɛ hɔɔlʊ ɖeke ñɩniʊ na tʊmɩyɛ se pala. Caama tɛtʊ taa ɛyaa hɛza nɛ paalakɩ kʊñɔmɩŋ caaa.
 
[[File:Angela Merkel (August 2012) cropped.jpg|thumb|Ɖoɖoo Angela Merkel (Kenaɣ fenaɣ 2012)]]
 
Caama nɛ Europi ajɛya lɛɛna panɩna nɛ ɖama nɛ pɔñɔzɩ kɩgaʊ ŋgbɛƴɛ nɖɩ payaɣ sɔnɔ se Eerɔpɩ ajɛya kɩkpɛndɩɣ taa yɔ. Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɔɖɔ G7 taa, G20 taa, nɛ pɩtasɩna OTAN kɩgaʊ taa. Caama ɛjaɖɛ taa ɖɔɖɔ kɛ Eerɔpɩ hɛkʊ nɛ hɛkʊ liidiya ɖɩkpɛndɩyɛ tɛ koozaɣ sɔsɔɣa wɛɛ, pɩtasɩ ɖɔɖɔ ajɛya kpeekpe t;ɔm ɖɩhʊyɛ nɛ teŋgʊ yɔɔ waɖɛ tɛ kpelaɣ sɔsɔ wɛɛ.
3 916

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ