Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

fotos
(liens)
(fotos)
 
[[Fichier:Farbverlauf_Augenfarben.jpg|vignette|Farbverlauf Augenfarben]]
[[Fichier:Eye_closing_and_opening2.gif|vignette|Eye closing and opening2]]
Ɛyʊ ɛsɩnda nɛ hɔɔlɩŋ nɩyɛ nɛ hɔɔlɩŋ ɩnʊ payaɣ se ɛsɛ. Ɛsɛ wɛ kpaɣmɔɔʊ, lɩkpaɣzasɩ nɛ ɛyʊ kɩɖɛ pɛ-hɛkʊ taa. Hʊɖʊŋ naalɛ nɩyɩ hʊʊzʊʊna ɛsɩyɛ yɔɔ nɛ ɩnʊ payaɣ se ɛsɛ-tɔndʊ nɛ ɛsɩyɛ maɣmaɣ lɛ, payaɣ-ɖɩ se ɛsɩyɛ piye. Tɔndʊ ndʊ lɛɛtʊ wɛ hayʊ kiŋ nɛ lɛɛtʊ ñɛwɛna hadɛ; tɩ-yɔɔ nɛ ɛsɛ hʊndʊ. Ɛsɩyɛ wɛ ɛzɩ ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ mʊntʊsʊʊ yaa fɩtɩla yɔ. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɛsɩyɛ wɩlɩɣna ɛyʊ se pʊnɛ pɩsɛwa yaa pipiya, pɩpaɣlaa yaa pɩwɛ ñɩɩ, pɩwɛ poliŋ yaa pɩñɔtinaa, pɩkpeetaa yaa pɩwɛ caŋgaliii.
[[Fichier:1413_Structure_of_the_Eye.jpg|vignette|1413 Structure of the Eye]]
 
Ñɩnɩya ñaɣ pana nɛ pañnɩ nɛ polu nabʊyʊ ɖeyi ɖeyi ɛsɩ ɛsɩyɛ yɔ nɛ yee ɛyʊ ɛsɩyɛ lɛɛɖe ɛfɛyɩ se kɛkpɛtɛsaɣ taa kɛ ɖɩyɔka yaa nbʊyʊ labɩna-ɖɩ yɔ, paaɖʊ ɖɩ-lɔne taa. Ɛlɛ mbʊ pɩkazɩna yɔ lɛ se, ɛsɩyɛ nɖɩ, ɖɩɩnaɣ. Ɛyaa wɛʊ yɔ, nabayɩ wɛɛ lɛ, pɛ-ɛsa hʊlʊmaa yaa asɛwa, nabʊyʊ taa lɛ, pɛ-ɛsa sɛʊ caʊʊʊ yaa awɛ yuuleee.
 
3 916

modifications