Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

lien
ñcAucun résumé des modifications
(lien)
Petiŋ [[tɩʊ]] nɛ pɛsɛtɩ ki-pilinzi lɛ, pɩsakɩɣ ɖeeɣa, pʊ-tɔbʊʊ se tɩʊ tiku. Tɩʊ tiku ŋgʊ pasakɩ nɛ pɩla kpoŋgbolonaa. Kpoŋgbolonaa mbaa palakɩna tʊma sakɩyɛ. Tɩŋ wɛ ndɩ ndɩ. Pʊ-yɔɔ e-tikiŋ pɔɔya wɛ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ. Ɖajaa Pierre Gole ñɩnɩna kpaɖʊʊ 17 taa nɛ ɛtɩlɩ tɩŋ tikiŋ wɛtʊ ndɩ ndɩ.
 
Petiŋ tɩʊ nɛ pɛsɛtɩ ki-tiku lɛ, pɛhɛɛ kpoŋgbolonaa. Kpoŋgbolonaa kɩlɩna wazaɣ tɩʊ pilinzi taa. Cɩyɩm tɩʊ ñɔʊ nɛ kɩcakɩ wezuu, pʊ-tɔbʊʊ se cɩyɩm kɩñɔʊ nɛ kɩwɛʊ lɛŋ nɛ kɩlɩɣ hatʊ. Ɖeeɣa taa cɩyɩm tɩŋɩɣna nɛ pʊcɔʊ tɩʊ tɩŋa. Ɖɔɖɔ ɛzɩ calɩm tɩŋɩɣna ɛyʊ hola taa nɛ pʊcɔʊ e-tomnaɣ tɩŋa taa yɔ, mbʊ ɖɔɖɔ cɩyɩm tɩŋɩɣna ɖeeɣa taa nɛ pʊcɔʊ tɩʊ tɩŋa taa nɛ kɩhɔʊ hɛtʊ.
 
Tɩʊ wɛna hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naadozo. Hɔɔlɩŋ ɛnʊʊ yɔ : lila nɛ tiku nɛ pilinzi. Hɔɔlɩŋ ɛnʊ ɛ-taa lɛ, tiku petiŋ nɛ pɛhɛɛ-kʊ nɛ palɩzɩ kpoŋgbolonaa. Kpoŋgbolonaa wɛ ndɩ ndɩ. Kpoŋgbolonaa kɩwalaa wɛɛ. Paba palakɩna tablɩnaa nɛ kpelasɩ sɔsɔsɩ ndɩ ndɩ. Mba ɖɔɖɔ pɛhɛɣ nɛ pawazɩɣ lɔbʊtʊ sʊndʊ. Kpoŋgbolonaa palakɩna kuduyiŋ pɔɔyɩŋ nɛ mondola.
3 916

modifications