Sinan

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Mimar Koca Sinan ibn Abd al-Mannan sɛna hɩɖɛ yaa kɩlɩʋ hɩɖɛ kɛlɛ Sinan yaa Mimar Sinan. Ɛkɛ ɛjaɖɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Turki yɔ ɖɩ-ɛjaɖɛ taa pɩɣa yaa ɖɩ-ɛjaɖɛ taa tʋ. Payaɣ ɖɔɖɔ ɖajaa ɛnɛ kɛlɛʋ yem size Sinan matʋ sɔsɔtʋ tʋmɩyɛ laɖʋ, [Fransɩɩ kʊnʊŋ taa lɛ, payaɣ-ɖɩ size « l'architecte Sinan »]. Ɛkɛ abalʋ kuduyuŋ sɔsɔŋ mayʋ nɔɔyʋ.

Palʋla-ɩ ɖomaɣ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1489 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Kayseri. Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ egeetiye ɖɩnɛ, ɖɩwɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Anatolie yɔ tɩ-taa kɛ ɛ-ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Turki yɔ ɖɩ-taa. Ɛkɛ pɩɣa ŋga kan̄aŋga camɩyɛ siŋŋ kɛ ka-pɩcatʋ taa. Ɛ-hɔʋʋ kɩlɩnaʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "arménienne".

Ɖajaa Sinan sɩba hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ lʋbɛ (17) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1588 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ payaɣ size Istanbul. Ɖajaa sɔsɔ Sinan kɛ matʋ sɔsɔtʋ tʋ tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ pasɩmaŋ nɔɔyʋ kɛ Turki ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɛkɛ mbʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "architecte ottoman". Ɖajaa Sinan lakɩ tʋma lɛɛna ndɩ ndɩ sakɩyɛ.

Ɖajaa sɔsɔ Sinan kɛ lɔŋ sɔsɔŋ yaa lɛɣtʋ sɔsɔtʋ tamaɣ lɩzɩyʋ tɛ tʋmɩyɛ laɖʋ. Ɛkɛ maɣzɩyʋ pasɩmam kedeŋa yɔɔ siŋŋ tʋ nɔɔyʋ. Pɩtasɩɩna piɖeke, ɛlɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ matʋ ndɩ ndɩ lɩzɩyʋ cɔlɩyʋ. Matʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "architecture classique ottomane". Ɛkɛ matʋ ndʋ tɩ-tʋmɩyɛ laɖʋ. Ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɛtɩŋgɩna nɛ, ɛɖʋ wɩsɩɖɩlɩyɛ taa ajɛɛ kpam n̄ɩna nɛ "byzantines" tɛ sɔnzɩ tɛ matʋ.

Ɖajaa sɔsɔ Sinan ɛnɛ, pasama ɛ-tʋmɩyɛ ɖɩnɛ kɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Ɛmatʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ kɔyɔ : Malɩŋ Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuu (mosquée) Şehzade Mehmet, ɛkpɛlɛkaɣ lɛ ɛma kʋʋ Istanbul egeetiye taa. Pʋwayɩ kɛ ɛma malɩŋ Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuu (mosquée) Süleymaniye, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ ɛtɛma ɛtɛ matʋ kpɛlɛkɩtʋ tʋmɩyɛ nɛ ɛpɩsɩ payaʋ size mayʋ mɛtɛma kpɛlɩkɩtʋ yɔ. Pɩkɔma ɛzɩ payaʋ size mɛtɛma matʋ kpɛlɛkɩtʋ nɛ mampɩzʋ mampazɩ lalaa matʋ wlʋʋ yɔ lɛ, ɛtasaɣ maʋʋ malɩŋ Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuu (mosquée) Selimiye.

Turks ɛjaɖɛ tɛ caa, ɖajaa Atatürk, pɔsaɣ nɛ lɛɣtʋ n̄ɩnɩyaa ɖanɩ Mimar Sinanmatʋ lɛɣtʋ taa wiliu nɛ paɖʋyɩ hɩɖɛ. Pama-ɩ kɩlɛmʋʋ caɣ tam. Pɩtasɩna piɖeke, pagbaɣ ɖɔɖɔ ɛ-hɩɖɛ nɛ paya keɖeyeɣ kuduyuu sɔsɔ nakʋyʋ. Kɩ-tɛɛ pasɩʋ cee yaa ɖeɖe kewiyaɣ wendu kɩbandʋ. Kuduyuu ŋgʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "Académie des beaux-arts d'État". Pɩɩkɛ pɩnaɣ 1982 n̄ɩŋga taa. Pɛcɛla ɛ-hɩɖɛ ɖɔɖɔ sukili kɩtɛzʋʋ sɔsɔʋ nakʋtyʋ.