Rushmore Pʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Tɔm kpom yaa cee yɔɔ tɔzʋʋ takayaɣ kedeŋa kpeekpe ŋga Rushmore Pʋʋ kɛ payaɣna Englɩsɩɩ kʊnʊŋ taa size Mount Rushmore National Memorial. Rushmore Pʋʋ kʋnɛ, kɩwɛna Dakota kewiyaɣ nɛ ka-hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Kɔn̄ɔtana tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣtʋ Rapid City.

Pʋwɛ size ɖɩtɩlɩ size Rushmore Pʋʋ yaa piyaɣ kanɛ kɛwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Etaazuunii ɖɩ-taa kɛnɛ. Pʋʋ ŋgʋ kɩkɛ sɩɣʋgbelasɩ kɩ-saɣʋsɩ yɔɔ tɔzʋʋ lone. Rushmore Pʋʋ kʋnɛ kɩwɛ putoo kaaʋ wɛtʋ. Putoo kaaʋ ŋgʋ kɩwɛ kewiyaɣ kadaɣ tɔm kpom hɛkʋ taa kɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa.

Ŋgʋ ɖanɩɣna labʋ nɛ pɔtɔzʋʋ caanaʋ ɛjaɖɛ tɔm pɩnzɩ mɩnʋʋ nɛ nɩɩnɩwa (150) n̄ɩnzɩ nzɩ sɩdɛma ɖɛʋʋ yɔ. Sɩɣʋgbelasɩ kɩ-saɣʋsɩ sɩnɛ, sɩ-kʋkʋyɩmɩŋ yaa nsɩ-ɖalakɩŋ taa talɩɣ ɛzɩ, mɛtɛnaa hiu nɛ nutozo(18) mbɩ yɔ. Ɖɩɖɔkɩ size, Etaazuunii ɛjaɖɛ tɛ n̄ʋʋŋ tɩnaa yaa mba paɣca kewiyaɣ pkelaɣ yɔɔ yɔ, mba pama sɩɣʋgbelasɩ tɩyɛ pɩwɛ pɛ-ɛjaɖɛ taa peɖe. Pɩkɛna wɛ yɔɔ cee yɔɔ tɔzʋʋ wondu.

N̄ʋʋndɩnaa nabɛyɛ hɩla yɔ nɛ paɣlɩwaatʋ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ:

  • Ɖajaa George Washington (1732-1799)
  • Ɖajaa Thomas Jefferson (1743-1826)
  • Ɖajaa Theodore Roosevelt (1858-1919)
  • Dajaa Abraham Lincoln (1809-1865)