Piizi Kuduyuu Sɔsɔʋ (Tour de Pise)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Piizi Kuduyuu Sɔsɔʋ kɛna naŋ cɔlɔ kpam ɛgbaŋgala kuduyuu tilimiye. Piizi Kuduyuu Sɔsɔ ŋgʋʋ payaɣ ɖɔdɔ size, Ɖo-ɖoo kiɖeɖeu Pɛlɔ Marɩ tɛ ɛsɔdaɣ kpaɣʋ tɛ Ɛsɔ kuduyuu tɛ Piizi. Kɩwɛ Tɔɔsɩkanɩ (Toscane) egeetiye taa Itaalii ɛjaɖɛ taa.

Piizi Kuduyuu Sɔsɔʋ kʋnɛ, kɩwɛna Ɛsɔ kuduyuu ŋgʋ paha-kʋ, hɩɖɛ size Chevet yɔ kʋ-cɔlɔ kpam. Nɛ kɩwɛ ɖɔɖɔ cee yɔ wondu yɔ kɩtɔzɩtʋ tɛ Piazza dei Miracoli kpou takayaɣ taa. Cɔlʋʋ taa keɣke kɛ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ lɛ, Piizi Kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, kɩ-tɔm wɛ kedeŋa cee yɔɔ mazɩm ŋgbɛ UNESCO taa.

Kuduyuu sɔsɔʋ ŋgʋ, kɩmatʋ paɣza pɩnaɣ 1173 nɔɔ yɔɔ kɛŋgɛ. Ɛjaɖɛ yaa Kedeŋa kpeekpe sɩma Piizi Kuduyuu Sɔsɔʋ ŋgʋ. Kɩkɛ kumoɖe sɔsɔyɛ naɖɩ kɛ Itaalii mba tɛ paɣtʋ taa. Nɛ kɩkɛ kawɩlaɣ yaa ɛjaɖɛ kɛɛdɛka kɛ Piizi tɛtʋ sɔsɔtʋ.

Ɖɔɖɔ mbɩ yɔɔ lɛ, ɖɩnɩɩ nabʋyʋʋ taa mbɩ yɔ size, pɩlɩna ɛzɩma ɛnʋ sɩzɩɩ pahaɣ n̄amtʋ Piizi Kuduyuu ŋgʋ yɔ yɔɔ paya-kʋ hɩɖɛ size tʋmɩyɛ keem yaa pilim tɛ Room mba tɩlɩtʋ ɖaɣa tɔɔsɩkanɩ. Pama kɛ nɛ marɩbrɔ n̄ɩlɩm tɔlɩm.

Pɩlɩna ɛzɩ ɛnʋ ɛzɩɩ samaɣ yaa ɛyaa woki lone nɖɩ dɩ-taa nɛ palakɩ lakasɩ kɩtɛkatasɩ nzɩ yɔ yaɣ yaa ɛzɩ lakasɩ nzɩ sɩdatʋʋzɩ yɔ sɩ yɔɔ lɛ, paaha nɔɔ yaa waɖɛ size paɖɩɣ Kuduyuu sɔsɔʋ Piizi n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kɩ-nɔnɔsɩ. Nɛ paɖaŋɩ nɛ ɛyaa ɛ-taɣsʋʋ kɩ-tɛɛ yem yem.

Pɩɩkɛ pɩnaɣ 1990 taa kɛ evemiye lʋbɛ (7) n̄ɩnɖɛ wiye kɔlaɣ fenaɣ alɩwaatʋ taa kɛ kuduyuu ŋgʋ kɩlɩmaza size pakandɩ kɩyɔ kaɣpaza n̄ʋʋ kpazʋʋ. Nɛ paha nʋmɔʋ size patʋlɩ kɩ-nɔnɔsɩ lɛ, pɩɩkɛ pɩnaɣ 2001 alɩwaatʋ taa kɛ evemiye hiu nɛ kagbanzɩ (15) kɛ saŋayɩŋ fenaɣ taa.

Piizi Kuduyuu Sɔsɔʋ kʋnɛ, ɛzɩ ɛnʋ sɩɩzɩ kɩkɛ cee yɔɔ tɔm kʋtɔtɔzɩtʋ kpom ɖɔɖɔ yɔ, samaɣ ŋga kowoba ɛsɩyɛ egbena yaa saɣʋɖɛ peɖe yɔ, kɔn̄ɔtɩna miiliyɔɔwaa ɛzɩ hiŋ naadozo ɛ kʋɖʋm mbɩ yɔ kɛ wayɩ wayɩ pɩnzɩ hiŋ loɖo n̄ɩnzɩ sɩnɛ sɩ-wayɩ.