Pʊlɔŋ (Plomb)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pʊlɔŋ kɛna kpɛlɩ kpɛlɛkʊtʊ natʊyʊ tɛ wonuu nɛ kɩcɛcɛyaɣ kɔyɔ 82 piyele ñɩɣyʊ ŋgʊ kɩmayaɣ ŋga pasɩŋna-kʊ yɔ lɛ Pb. Pʊlɔŋ tomnaɣ sɛ kpʊzʊyɛɛɛ nɛ pɩcaɣ wɛʊ ɛzɩ ɛsɔtaa mɩndʊ yɔ, kɩpɩzʊʊ kɩpɩsɩ ɔkɩzɛnɩ wonuu nɛ kɩwɛɛ kʊlʊmʊm kpalʊlʊʊ tɩƴɛ, papɩzʊ polubuku nɛ kɩwɛɛna wɛɖʊʊ ŋgʊ ɛyʊ sɔɔlaa yɔ.

Pʊlɔŋ kɛna ñɩɣyʊ ŋgʊ kɩpɩzɩɣ kʊkʊ ɛyʊ yɔ, kɩlɛɛzʊʊ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ nɛ kɩmaɣmaɣ kɩpɩzʊʊ nɛ kɩlɩzɩ sɔtʊ ndʊ tɩpɩzʊʊ nɛ tʊkʊ ɛyʊ yɔ. Ñɩɣyʊ kʊnɛ kɩ-taa fɛyɩ ñɩɣlɩm mbʊ pi-pee paɣla kpaɩ kpaɩ yɔ. Pɩnaɣ 1980 taa ñɩnɩya naa size pʊlɔŋ kɛna ñɩɣyʊ kʊnɛ kɩhaɣ pɩcɛɛɖɛ kʊdɔŋ ɛyaa nɛ tɛtɛ wondu.

Pʊlɔŋ wɛ ɛzɩ heelim yɔ nɛ yee pɩwɛ ɛsɔtaa yem paa pazɩ yem kɔyɔ pipisiu heelim mbʊ ɛyʊ fezuu yɔ. Kʊdɔmɩŋ weyi pʊlɔŋ kɔŋna yɔ pɛkpɛnda pɩtɩŋga nɛ payaɣ-ɩ se satiirinii kʊdɔŋ.