Pɔɔ (Rivière)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Lɔɔʋ taa lɩm kpeŋ nɛ pitiki pɔɔ taa. Lɔɔŋ taa lɩm tɔɖɔɔ, ɛlɛ, lɔɔŋ ɛnʋ iyekina nɛ pɩpɩsɩ pɔɔ. Pʋ-nʋnɔʋ taa sɔsaa tuu eduye se « Nʋmɔlɩm suyuuna pɔɔ ». Lona cɩpɩcɩpɩ naa taa lɩm lɩɣna nɛ pikpeŋ nɛ pɩpɩsɩɣ lɔɔŋ. Lɔɔŋ cikpeŋ taa lɩm ñekpeŋ nɛ pɩkatɩ ɖama nɛ pɩpɩsɩ lɔɔŋ sɔsɔŋ. Lɔɔŋ sɔsɔŋ taa lɩm ñekpeŋ nɛ pɩkatɩ ɖama nɛ pɩpɩsɩ pɔsɩ cikpesi. Pɔsɩ cikpesi taa lɩm kpeŋ nɛ pɩkatɩ ɖama nɛ pɩpɩsɩ pɔsɩ sɔsɔsɩ. Pɔsɩ sɔsɔsɩ taa lɩm kpeŋ nɛ pɩfalɩ teŋu naa taa.