Lakʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Champ's Elk

Lakʋ kɛnɛ tɛtɛ kpɩna yaa kpɩna ndɩ ndɩ kpaʋ yaa kʋʋ. Palakɩ lakʋ nɛ pakʋʋ kpɩna nɛ pɔtɔɔ yaa pɔlɔ yee patɔkɩ pɩtɛ kpɩna kɔyɔ. Alɩwaatʋ ndʋ paɣtʋ natʋyʋ makɩ nɛ paɖɩʋ yaa pasɩzɩ lakʋ labʋ yɔ kɛ kɩɖɩlaɖɛ taa yɔ, lakʋ ndɩ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ palakɩ yɔ, ŋgʋ payaɣ size mɩlɩm lakʋ yaa mɩlɩm ɛgbandʋ.

Ɛyʋ weyi ɛlakɩ lakʋ yaa lakʋ laɖʋ payaɣ size ɛgbam. Ɛgbam kɛna ɛyʋ weyi eeseu tɛtɛ kpɩna yɔ. Ɛgbam ɛnʋ, kpɩnɛ nɖɩ ɛtakatɩ yɔ, ɖɩ-n̄ʋʋ caɣca yaa ɖɩ-n̄ʋʋ leleŋ. Pɩtɛkɛ paa weyi kɛ pɩhaɣ size ɛkɛ ɛgbam yaa ɛla ɛgbandʋ tʋmɩyɛ.

Field dressing a deer 2

Lakʋ wobuu yaa lakʋ tʋmɩyɛ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "cynégétique". Lakʋ tʋmɩyɛ kɛna kpɩna ɖɔɔnʋʋ nɛ kʋʋ yaa ɖɔɔnʋʋ nɛ kpaʋ. Tombiye lakʋ pɩzʋ pɩnɩɩ size lakʋ kadaɣ. Ŋnɩʋ tombiye nɖɩ caɣ lɛ, kpɩna kʋʋ yaa kpaʋ tɔm lɩmaɣzɩyɛ kɔŋna ɛyʋ n̄ʋʋ taa.

Fransɩ kʋnʋŋ taa pama mayaɣ nakɛyɛ size IGN. IGN kɛna mayaɣ ŋga kɛwɛna waɖɛ size pala wiyau sɔsɔ lakʋ yɔ. Wiyau sɔsɔ lakʋ ŋgʋ kɩ-hɩɖɛ takayaɣ payaɣ size «Carte des chasses du roi». Ɛlɛ, pɩkɔma pɩtalɩ ɛzɩ pɩnzɩ 1764 nɛ 1773, nɛ ɖɔɖɔ pɩtalaɣ ɛzɩ pɩnaɣ 1801 nɛ pɩkɔ pɩtalʋ pɩnaɣ 1807 lɛɛ, ɖajaa sɔsɔ Louis XV haɣ nɔɔ size paɖɩʋ kaʋ pɩtɛ lakʋ ŋgʋ.


Lakʋ labʋ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ kɛna tɔɔnaɣ cazɩʋ. Ɖajaa sɔsɔ Codex alimentarius tɔŋ lakʋ wobuyu yaa lakʋ tʋmɩyɛ laɖʋ size ɛkɛ, ɛyʋ weyi ɛsɔzʋʋ eɖoŋ nɛ pakʋna nam yaa kpɩnɛ naŋgbanzɩ naanaza n̄ɩnɖɛ yɔ. Ɛtɔŋ ɖɔɖɔ size ɛkɛ kpɩna nandʋ n̄ɩna kʋyʋ yaa calɩm lɩzɩʋ.