Lɩm wadʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Granite Falls 26437
Cars over the water

Lɩm wadʋʋ kɛna lɩm ɛwadɩyɛ yaa lɩm tɛɛ nabʋyʋ sʋsʋʋ. Pʋtɔbʋʋ size, lɩm kɩlɩʋ ɖɔʋʋ kpem kɛ lone naɖɩyɛ taa lɛ, piyele nɛ pɩwadɩʋ pɩtalɩʋ lone wena a-taa lɩm ɛɛtɩ-ɩ cakɩ yɔ. Pɩ-tatasɩ pɩwɛ piɖikpenɖe lone taa ɛzɩ payaɣʋ size lɔʋʋ taa yɔ ɖeke.

Lɩm wadʋʋ tɔm biye ɖɩnɛ, pakpakʋ-ɖɩ nɛ paɖʋʋ lɩm hɔɔlɩŋ nʋmɔŋ sakɩyɛ taa. Pɩkɛna lɩm kpem mbʋ pɩɖɩzʋʋ lɩm lɔŋ yɔ. Pɩtɛ lɩm kɩwadɩm mbʋ, pusuu pɔɔ kɛ nabʋyʋ taa, nɛ alɩwaatʋ natʋyʋʋ lɛ, pɩ-tɛ lɩm mbʋ, pɩpasʋʋ kɩpasʋ nɛ pɩɖɛʋ tɛtʋ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ yɔ.

Lɩm pʋnɛ, pɩwalanzɩ talɩʋ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Hɔɔlɩŋ ɛnʋ ɛ-taa nɩyɛ hɩla kɔyɔ : talwegs waa taa mbɩ yɔ, nɛ lona lɛɛna sakɩyɛ ndɩ ndɩ taa. Lɩm kpodosuu yaa lemeɣa tɩyɛ kpodo kpodo kpemtu wɛ feveɖe siŋŋ kɛ, tɛtʋ kɩhayɩtʋ taa yaa hayɩm tɛtʋ taa. Pɩsɩʋna ɖɔɖɔ nɛ tɛtʋ ndʋ tɩwɛ cʋsɩɩ nɛ tɩ-hakɩ lɩm kaʋ yɔ, tɩ-haɣ lɩm.

Lɩm wadʋʋ kpaɖʋ kpem yeba nɛ pɩkɔŋna tɩlasɩ sakɩyɛ ndɩ ndɩ. Pʋnʋmɔʋ taa peeɖe n̄ɩnɩyaa lʋba nɛ pan̄ɩnɩ nʋmɔŋ weyi pawabɩna lɩm nɛ pɩtaabɩzɩ pɩwɛɛkɩ nabʋyʋ yɔ. Kajalaɣ taa lɛ, pehiu koloŋga yaa kamanaʋ size paɖaŋgɩna lɩm kɩwaadɩm se pitaakpeŋ yem kɛ paa le. Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ payaɣ pɩtɛ kamanaŋ ɛnʋ size "digues" waa.

Palakaɣ ɖɔɖɔ lɔɔŋ ɖʋʋ yaa palaazaɣ lɔɔŋ size lɩm ehiu ɖikpenɖe camɩyɛ. Pɩkɛna mɛlɛ waa ɖɩɖɔnɛ n̄ɔɔzɩtʋ yaa ɖaɣnɩtʋ. Payaɣ lɩm kɩwadɩm pʋnɛ pɩtɛ lakasɩ sɩnɛɛ yɔ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "canalisations". Pɩtɛ lɩm mbʋ, pɔn̄ɔɔzʋʋ pʋʋ lɛ, papɩzʋʋ pɔn̄ɔɔ yaa palabɩna haɖaʋ tʋmɩyɛ.

Stillaguamish River 26673

Lɩm wadʋʋ kɛna asɛyʋ yaa kɛgbɛdɛsaɣ kɛ kedeŋa hɔɔlɩŋ kpeekpe taa. Ɖɩgbaɣ ɛzɩ Fransɩ ɛjaɖɛ, nɛ kʋlʋmaɣ ilemiye ɛjaɖɛ nɛ ajɛɛ sakɩyɛ lɛɛna kɔyɔ, ɖɩnaɣ size lɩm wadʋʋ kɛna asɛyʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩwɛɛkʋʋ siŋŋ yɔ kɛ kedeŋa yɔ cɩnɛ. Paaleɣyʋna lɩm wadɩtʋ, pɩkɛna pɩyʋ kisem.