Lɔɔʊ kondoloko (pont canal)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Lɔɔʋ kondoloko (Pont-canal) Lɔʋʋ kondoloko n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩkɛ kondoloko ŋgʋ kɩzɩʋna yaa kʋɖʋʋ nesi nɛ, pɔtɔ nʋmɔʋ yaa paɖɩʋ kaʋ lɩm lɔʋʋ nakʋyʋ yɔ. Lɔʋʋ kondoloko n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩɖaŋgʋ yaa kɩhaɣ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ camɩyɛ lɩm kpem kɛ fɛɛʋ yaa kɛdɛɛŋa nakayɛ.


Lɔɔʋ kondoloko kʋnɛ, kɩzɩʋna nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ yaa palakɩ kʋ ɖɔɖɔ kɛ lɩyɛ hɔɔlʋʋ pɔɔ ɖeɖe nɛ pɩsɩʋna mɛlɛ naa lɩm yɔɔ cɔʋ. Pɔtɔŋ kɛlɛʋ kɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "ascenseur à bateaux". Lɔʋʋ kondoloko wazaɣ kɛlɛ size, kɩha nʋmɔʋ kɛ lɩm, kɛ lɔɔʋ nakʋyʋ n̄ʋyɔ.


Haba (routes) nɛ n̄ɩɣtʋ (fer) nʋmɔŋ taa kɛ pakɩlɩʋ ɖʋʋ lɔɔŋ kondolokonaa panɛ. Ɖakpaɣ ɛzɩ-ɩ haba hɔɔlʋʋ taa kɔ yɔɔ yɔ, ɖɩnaɣ payaɣʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "pont-canal des Herbettes " kɛ lɛɛkʋ "canal du Midi" n̄ɩŋgʋ yɔɔ yɔ mbɩ yɔ. Yee n̄ɩɣtʋ hɔɔlʋʋ taa kɔ yɔ, ɖɩnaɣ "ascenseur à bateaux des Fontinettes".