Kitaari

Pɩlɩɩna Wikipediya
(Papɩsɩna-kɛ nɛ ɖooo Kitaari (Guitare))
Kitaari

Kitaari kɛna minziiki wonuu ŋgʋ palabɩ kʋ nɛ nimasi yɔ. Nimasi nsɩ palaba-sɩ nɛ sɩ-kpɩtɩna ɖama. Sɩ wɛ ɖalakɩŋ taa nɛ sɩwɛɛ kandɩmaŋgandɩ tɩyɛ. Nɛ sɩwɛɛ sɩmabʋ kpata yɔɔ ɖama taa kɛ tisuu weŋgalaɣ kpɛlɛkɩyaa tɩyɛ ɖɩɖɔkɩyɛ taa. Wɛɛ taa lɛ, ɖɩnaɣ size pɛsɛtɩ wɛ fɩrɛtɩ (frettes) tɩyɛ.

Pɔyɔ peɖe pan̄ɩkʋna nee nimaɣ yɔ nɛ nee nɛ pɩcɛlɩɣ wilitu ndɩ ndɩ. Nesi lɛɣsɩ kpɩtʋ na nimasi nɛ pɩcɛlɩɣ wilitu. Cɩkpaŋ yaa nee nɔsɩ pakpɩtʋ na animaɣ ana. Yaa ɛzɩ plectre. Kitaari waa mba pakɩlaɣ tɔyʋ yɔ pɛwɛna yaa palʋ wɛɛ nɛ nimasi loɖo.

Kitaari kɛna anasaayɩwaa ɛjaɖɛ tɛ nsʋlɩmɩyɛ taa lɩzɩtʋ ndʋ tɩkɩlaɣ tɔyʋ yɔ kɛ minziiki tʋma wondu hɔlɩŋ taa.

Patti Smith nɛ Lenny Kaye performing, Lollapalooza festival, Grant Park, Chicago, United States.

Kitaari kʋnɛ, kʋtʋkaɣ nɛ minziiki wondu lɛɣtʋ ndʋ tɩwɛtʋ wɛ mbʋ yɔ tɩtaa natʋyʋ kɔyɔ: balalaïka, nɛ bouzouki, nɛ charango, nɛ luth, nɛ mandoline, nɛ oud, nɛ théorbe, nɛ pɩtasɩna ukulele nɛ ɛ-wɛɖʋ, nɛ nabʋlɛ taa lɛ nimaɣ wena wena palʋ n̄ɛ kitaari taa awɛ ndɩ ndɩ.

Kitaari waa ndɩ ndɩ paya size, yaa pɛcɛlaɣ hɩla nɛ paa egetiye nɖɩ lɛ ɖɩ-taa: viola, violão, cavaco nɛ cavaquinho (Bresili), nɛ tiple, nɛ requinto (Amerika taa nɛ ɛzɩpan̄ɔlɩ taa). Palɩsaɣ kitaari sakɩyɛ ndɩ ndɩ nɛ pɛwɛna tʋkaɣ pɩlɩna pɛtɛ ambitus yɔ nɛ pɛtɛ suye tɔnɛ yɔ.

Kitaari étendue