Kedeŋa pombo aleɣya aheɣla

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Afrɩka tɛtʋ wandamm pombo mabʋ ŋgbɛyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ payaɣ se FIFA yɔ, nɖɩ cɔŋnanɩ Kedeŋa kpeekpe naŋgbanzɩ tɛɛ pombo mabʋ aleɣya ahela tɔma tɩŋa yɔɔ. Naŋgbanzɩ tɛɛ pombo mabʋ kʋnɛ, palakɩ kɩ-aleɣya ahela paa pɩnzɩ naanza (4) nzɩ wayɩ. Ahela ana, Fransɩ ɛjaɖɛ taa palɩza-yɛ pɩnaɣ 1928 ñɩŋa taa.

Ɖajaa Jules Rimet kañɩɣna nesi takayaɣ taa nɛ pɩha waɖɛ nɛ a-tʋma paɣzɩ pɩnaɣ ŋ́ga ka-taa. Ɖajaa ɛnɛ ɛkɛkɛŋna FIFA ŋgbɛyɛ ñʋʋdʋ.

Uruguay ɛjaɖɛ taa pacalɩ labʋʋ kedeŋa kpeekpe pombo aleɣya ahela anɛ. Pɩnaɣ 1930 ñɩŋa taa palaba-yɛ. Palaba aleɣya ana lɛ, Uruguay ɛjaɖɛ taa naŋgbanzɩ tɛɛ pombo maɖaa wabɩna.

Kpaɣna pɩnaɣ 1930 ñɩŋa ŋga ka-taa pacalɩ labʋ naŋgbanzi tɛɛ pombo mabʋ aleɣya ahela anɛ yɔ, paɖʋ paɣtʋ nɛ pɩkɛna kɩjɛyʋʋ size pʋcɔ nɛ patasɩ-yɛ labʋ lɛ, pʋpɔzʋʋ se pamakɩ pombo nɛ papalɩ weewee tɩnaa nɛ mba wokina ahela anɛ a-labʋ.

Ajɛyɛ ndɩ ndɩ aŋgba n̄ɔɔzʋna naŋgbanzɩ tɛɛ pombo mabʋ tʋma ndɩ ndɩ nɛ pʋcɔ palabɩ-yɛ. Kɔɔnɔɔ naŋgbanzɩ pombo mabʋ pʋnɛyɔ, pɩsɩna naŋgbanzɩ tɛɛ pombo mabʋ lɛɣtʋ sɩɣzɩyaa nɛ papɩzɩ pɔtɔzɩ nɛ palɩzɩ naŋgbanzɩ tɛɛ pombo maɖaa kɩpama kɩbama pa-ajɛɛ taa.