Igbo kʊnʊŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Pays ayant l'igbo comme langue officielle ou parlée par une minorité de la population
Igbo

Igbo kʊnʊŋ, Igbo taa lɛ, Asusu Igbo, kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdʊʊ-kʊ Naajeeriya keeke yɔ. Ɛyaa mba pɔyɔɔdʊʊ kʊnʊŋ ŋgʊ yɔ patala ɛyaa miiliyɔɔ waa nɛɛlɛ pɩtalɩ hɩŋ naatozo nɛ kɩgbanzɩ. Igbo wɛ keeke Naajeeriya nɛ haɖɛ wɩsi ɖʊɖʊyɛ taa kɩŋ, Biafra kɩbɩnʊʊ nɛ Naajeeriya Haɖɛ haɖɛ hɔɔlɩŋ taa, kacalaɣ lɛ, Niger pɔɔ handala fɛɛʊ ageeta taa, Pata ɖɔɖɔ kɛlɛ Agbor handala fɛɛʊ ɛjaɖɛ taa nɛ Rivers ɛjaɖɛ taa ndɩ payaɣ se Harcourt Teŋgʊ.

Igbo kʊnʊŋ tɛ masɩ

Pamaɣ Igbo kʊnʊŋ nɛ Latɛŋ maʊ kpata tɛ masɩ nɛ ɖɔɖɔ nsibidi tɛ masɩ, nzɩ Ekpe ŋgbɛyɛ lakɩna nɛ tʊmɩyɛ. Igbo kʊnʊŋ wɛna nɔɔ kʊyʊʊ tɛ keɖeɣa camɩyɛ. Yɔɔdɔɔsɩ talɩ mɩnɩʊ nɛ Igbo waa kʊnʊmɩŋ ɖɔɔ coɣ nɛ ɛ-tɛ ɖama tɛ nɩʊ wɛ ɖama taa nɛ Igbo kʊnʊŋ ɛzɩ Ikwere nɛ Enuani yaa Ekpeye yɔɔdɔɣ.

Publicité en igbo, Abia State

Pama Igbo kʊnʊŋ nɛ Latɛnɩ masɩ nɛ pɔsɔzɩ masɩ lɛɛsɩ kɩsɔzʊʊ. Palabɩna tʊmɩyɛ nɛ matʊ sakɩyɛ. Ɖooo pɩnaɣ 1961 pagbaɣ wayi wayi matʊ kɩkɛdɩnatʊ nɛ onwu ŋgbɛ pɔza mbʊ nɛ.