Hɛɖʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Hɛɖʊʊ kɛ mbʊ pɩlɩna tɩŋ yɔ yɔ. Tɩŋ wɛ ndɩ ndɩ. Maŋgʊ tɩʊ wɛ, leemuu tɩʊ wɛ, sʊlʊʊ tɩʊ wɛ ɖɔɖɔ, pʊwɛ se ɖɩtɩlɩ se tɩŋ weyi ɛwɛ ɛjaɖɛ yɔ cɩnɛ yɔ, ɛfɛyɩ kalɩʊ. Nɛ tɩŋ ɛnʊ ɛtɩŋɛ lɛ ɛwɛna hɛtʊ. Hɛtʊ wɛ ɖɔɖɔ ndɩ ndɩ. Hɛtʊ natʊyʊ wɛ ɖɔɖɔ nɛ payaɣ tʊ sɩse sɔziŋ hɛtʊ. Hɛtʊ ndʊ tɩbɩsʊ na pee nɛ pɔtɔkɩ. Ɛlɛ pɩtɛkɛ paa pee wena pɔtɔkɩ, pee nayɩ wɛ ɖɔɖɔ nɛ awazʊ se palakɩna kɔyɛ. Ɖɩkpaɣ ɛzɩɩ samloye pee mbɩ yɔ yɔ, panaŋgʊ nɛ ɛyʊ ñɔ, yee e-lotʊ ɛwʊ kɔyɔ. Hɛɖʊ ɛtalɩ kɔyɔ, piye ɛɛlʊ.

Hɛɖʊʊ hɔma ɛyʊ lɩmasaɣ nɛ kʊjɔlɔ kiŋ ɖoo lɔŋ mbʊ labɩna nɛ, ɛyʊ kpaɣ hɛɖʊʊ kɩwasɩɩ nɛ ɛlakɩna ajana wondu. Ajana wondu ndʊ, tɩwazɩɣ ɛyʊ nɛ ɛyɔzɩ awayɩ nɛ kuduyuŋ pɛɣdɛ payɩɣ. Hɛtʊ natʊyʊ wɛ nɛ tɩ-sɔŋ yɔ lɛ, pahayʊ tʊ sɩŋŋ. Tɩ-haɖaʊ payaɣ se floriculturɛ.