Fiyoolɔɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fiyoolɔɣ Stainer

Fiyoolɔɣ kɛna minziiki wonuu kɩmabʋʋ. Palaba-kʋ nɛ nimasi n̄ɩʋ n̄ɩʋ ɛzɩ fiyoolɔnsɩyɛɛlɩ yɔ. Kʋ-yɔ nɛ wondu 71, tɩ-wɛ ɖasɩ tɩyɛ. Sɩ-tɩŋ nɩyɛ hɩlaɣ kɔyɔ: eɖaplɩ(érable), nɛ piisɩ(buis), nɛ pɩtasɩna pindimm tɩʋ. Pɛkpɛnda wondu ndu nɛ ɖama. Wonuu fiyoolɔɣ kʋnɛ kɩ-wɛna nimasi nanaaza, nɛ hɛkʋʋ nɛ hɛkʋʋ lɛ pila kagbaanzɩ.

Nimasi sɩnɛ yɔ, sɩ-yɔ kɛ fiyoolɔɣ tʋ yaa maɖʋʋ kpɩtʋʋna nɛ e-nee yaa arɩchɛ(archet). Ɛ-kpɩtʋʋ nɛ eyeki mbʋ lɛ, kɛ wilitu yaa tilitu lɩʋ. Minziiki mabʋʋ kpɛlɛkʋ ɖeɖe yaa cɔlʋtʋ ɖeɖe ɛzɩ katɔr(quatot) nimasi n̄ɩŋgʋ ɖeɖe yaa mʋsɩ tɩnaa ɖɩjaɣyɛ sɛmfoniiki hɔlʋʋ taa lɛ, fiyoolɔɣ minziiki wonuu kʋnɛ kɩ-kɛna kɩklɩ kɛʋ cikpeluu yɔ. Kɩ-tɛ tɛsitiri(tessiture) kɩlɩna wɛʋ ɖɔɖɔ wilitu taa yaa tilitu hɔlʋʋ taa fɩɩnɩnɩ ɛ-hɔʋʋ taa.

Violoniste

Kɩ-na alɩto pɔ-hɔʋʋ kɛ kʋɖʋmʋʋ. Panɛ pa-taa peɖe ɖɔɖɔ pʋtɔbʋ pɔ-hɔʋʋ ɖɔɖɔ taa mba kɛlɛ fiyoolɔnsɩyɛɛlɛ nɛ kɔntrebassɩ. Palɩza minziiki wonuu kɩmabʋʋ kʋnɛ kɛ kpaɖʋ 16 taa kɛnɛ. Ɖɩtɩlɩ kpakpa size wonuu kʋnɛ kɩcaŋga kʋtɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋ kpem. Fiyoolɔɣ wonuu minziiki n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩ-paza kʋwɛ fefeɖe kɛ minziiki kʋcɔlʋʋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ kiŋ hɔlʋʋ taa.

Soo lɩzɩyɩyaa sʋsaa sakɩyɛ maɣ tɔm coɣ kɛ wonuu fiyoolɔɣ ŋgʋ kɩ-yɔ(concertos yɔ, nɛ minziiki kuduyuu tɛ n̄ɩŋgʋ yɔ, nɛ pɩtasɩna sɛmfoniki hɔlaɣ yɔ ɖɔɖɔ). Pamakaɣ pamaɣma kɛ(Vivaldi, nɛ Bach, nɛ Mozart ɖɔɖɔ). Fiyoolɔɣ maɖaa nabɛyɛ mba paawɛ kpaɖʋ 19 taa yɔ, pa-hɩlaɣ ka-wilaɣ yaa kaɣsɛna kedeŋa kpeekpe siŋŋ. Pɩlɩna po-soo tɩlɩtʋ mabʋ yɔ. Pa-taa nɔɔyʋ hɩɖɛ kɛlɛ ɖa-caa Paganini.

violin étendue