Feveku n̄ɩɣyʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
MG 0939 dampfmaschine
1913 Willamette Steam Yarder 4

Feveku n̄ɩɣyʋʋ kɛna kaɣnaɣ labɩtʋ ndʋ tɩ-tɛ lɛɛzɩtʋ kaanawaa kaaŋ kɛ wɛɛ yaa kpaɖʋ hiu nɛ lutoozo n̄ɩŋgʋ taa yɔ. Feveku n̄ɩɣyʋʋ kʋnɛ, kɩkɛ pɩdaa n̄aɣyɛ ciɣduu n̄ɩɣyʋʋ awayɩ yaa nɔɔ yɔ n̄ɩŋgʋ (moteur à combustion externe) ŋgʋ kɩlɛɛzʋʋ miŋ saʋʋ kpegbeka yaa hoɖe (énergie thermique) tɛ lɩm feveku ŋgʋ paa pɩɩla ɛzɩma feveku ɖɩlɩyɛ lɩzɩna pʋ-yɔ nɛ pɩpɩsɩ n̄ɩɣyʋʋ ciɣduu tɩyɛ yɔ.

Feveku n̄ɩɣʋʋ kɛ n̄ɩɣyʋʋ ciɣduu (énergie mécanique) mbʋ pɩkɛ kajalaɣ taa n̄ɩmbʋ mbʋ ɛyʋ pɩza nɛ ɛɖɔkɩ ɖeu camɩyɛ yɔ. Pɩkɛ kajalaɣ hoɖe kpɛlɛkʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ sakɩyɛ tɩlaɣ lɔŋ nɛ ɖoŋ ɖoŋ yɔ. Ɛlɛ, sakɩyɛ taatɩlɩ lɔŋ kɛ lɩm nɛ heɣlim po-ɖoŋ yaa po-hoɖe tʋmɩyɛ labɩnaʋ lɔŋ. Feveku n̄ɩɣyʋʋ kʋnɛ, kihiu kɩ-wazaɣ samtʋ siŋŋ kɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa tʋma ndɩ ndɩ (industrie) kpawaɣ ɖoŋ siŋŋ yɔ kɛ kedeŋa yɔ.

Stoomgemaal De Tuut stoommachine (2)

Ɛlɛ, pʋwɛna-ɖʋ size ɖɩtɩlɩ size, pɩkɔma ɛzɩ kpaɖʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ n̄ɩŋgʋ taa kɛ mbɩ yɔ lɛ kɛ, feveku n̄ɩɣyʋʋ kʋnɛ, kɩwɛɛ kɩɖɩŋ pazɩ pazɩ. Kɩfama wɛɛ palɩɣ nɛ sakɩyɛ sɔʋ kɩpɩma yɔ. Pɩ-tɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa kɛ n̄ɩɣyʋʋ ŋgʋ payaɣ kʋkʋ size kpeɖe kɩn̄ɔnɔyɛ (turbine à vapeur) yɔ nɛ ciɣduu n̄ɩyʋʋ nazɩyʋ n̄ɩŋgʋ (moteur électrique) nɛ pɩtasɩna pɩdaa n̄aɣyɛ ciɣduu n̄ɩɣyʋʋ (moteur à combustion interne) palɩwa. Patɩŋgɛ payɩ mbɩ yɔ pahana n̄ɩɣyʋʋ ciɣduu. Kɔɔnɔɔ tʋma kɛ lɩm feveku labɩnaʋ nɛ tʋma kaakɛ ɖoo lɔnda kajalaɣ mba lɩmaɣza laɣsɩ.