Bilbao tɛ ɖeɖe wondu kuduyuu Guggenheim (musée Guggenheim de Bilbao)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Bilbao - Guggenheim aurore.jpg

Bilbao tɛ ɖeɖe wondu kuduyuu Guggenheim kɛ payana anasaayɩ taa yaa pɛcɛlɛ hɩɖɛ size musée Guggenheim de Bilbao Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa. Ɖeɖe wondu kuduyuu Bilbao n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩkɛna keɖeyaɣ kuduyuu ŋgʋ pama-kʋ nɛ sɔnɔ lɛɣtʋ matʋ tɩyɛ yɔ nɛ kpaɖʋ yaa alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa tɛ lɔŋ matʋ yɔ.

Keɖeyaɣ wondu kuduyuu kʋnɛ, kɩwɛ Bilbao egeetiye taa kɛ ɛjaɖɛ pasɩkɩ(basque) ɛsɩpan̄ɔlɩ taa. Patʋlaɣ kʋ-nɔnɔsɩ samaɣ kɛ pɩnaɣ 1997. Kuduyuu kʋnɛ kɩkɛ kagbanzɩ taa keɖeyaɣ wonuu kuduyuu nakʋyʋ kɛ Ɖajaa tigilaɣ sɩɣʋ sɔsɔ Solomon R. Guggenheim.

Kɩfam lɛɣtʋ ndʋ pamana keɖeyaɣ wondu ɖɩɣa yaa kuduyuu kʋnɛɛ yɔ, Ɖajaa sɔsɔ Frank Gehry lɩzɩna kɩlɛmʋ ŋgʋ paama yɔ. Ɛ-lɩzɩtʋ ndʋ tiyebina nɛ, ɛ-hɖɛ sɛɛ yaa pahayɩ samtʋ takayaɣ. Ɛ-hɔɔlʋʋ yɔɔ kɩlɛmʋʋ lɩzʋʋ kɛnɛ-yɩ kɛzaɣ ŋga e-hiki alɩwaatʋ ndʋ ɛ-kpɛndʋ pɛɛ nɛ ɛmɩzɩ a-yɔ n̄ɩlɩm mʋlʋm nɛ pɩtasɩna tɩtanɩ koŋ yɔ.

Keɖeyaɣ wondu kuduyuu kʋnɛ, kɩpɩsaɣ lɛɣlɛɣ yaa lɔŋ lɔŋ kɛ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa kɛ kuduyuu ŋgʋ pakɩlaɣ sɩm yaa tɩlɩɣ nɛ pasaɣ yɔ kɛ kedeŋa yaa ɛjaɖɛ yɔ cɩnɛ. Kɩ-kɛna pɩɣʋ kɩfam keem kɛ sɔnɔ wɛɛ taa kɛ tɛtʋ ndʋ kɩwɛ tɩ-taa yɔ tɩ-taa. N̄ɩnɩyaa n̄ɩnɩnaa kaɣkaɣ nɛ pɛcɛlɛ-kʋ hɩɖɛ dɩnɛ yɔ sɩze«Effet Guggenheim».