Atakpaam

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
TG-Atakpame

Atakpaama kɛ Togo ejaɖe taa tɛtʊ sɔsɔtʊ natʊyʊ nɛ pɩnaɣ 2006 taa pakala kigalʊʊ ŋgʊ yɔ pana ɛyaa ɛzɩ 84 979 yɔ. Yee pakpaɣ Togo taa tɛtʊ sɔsɔtʊ tɩɩtɩŋga yɔ, Atakpaama kɛŋna kagbaanzɩ ŋgʊ kɛ ɛyaa ɖɔʊ taa, pʊ-tɔbʊʊ se kacalɣ ndʊ lɛ loma nɛ pɩwayɩ lɛ Sɔgɔɖɛyɩ, KayaɣKpalɩma nɛ pɩɣna –tʊ.

Atakpame rue

Togo taa tɔsʊʊ hɔɔlʊʊ ŋgʊ payaɣ-kʊ se Piyisi yɔɔ hɔɔlʊʊ (Plateaux) yɔ, kɩ-taa tɛtʊ sɔsɔtʊ lɛ Atakpaama tɛtʊ. Peeɖe ahʊna nɛ akpɔsɔ pakɩlʊ yɔɔdʊ. Peeɖe tɛtʊ taa Togo ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ kɩpɩnʊ weyi payaɣ-ɩ se Nicolas Grunitzky yɔ ɛ-tɛ wɛɛ.