Asɛyʊʊ (Catatrophe)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Asɛyʋʋ (Catastrophe) N̄ʋʋsɩkɩyɛ kɛ sakɩyɛ yaɣ ɖɔɖɔ size asɛyʋʋ. Tɔm piye asɛyʋʋ kɛna mbʋ pɩwɩlʋʋ kaŋŋ size asɛyʋʋ laba yaa n̄ʋʋsɩkɩyɛ naɖɩyɛ laba nɛ pɩyʋ wɛkɩ yɔ. Asɛyʋʋ yaa n̄ʋʋsɩkɩyɛ ɛlaba ca kɔyɔ, pɩyʋ kɩwɛɛkɩm lɩʋ. Asɛyʋʋ kɛna pɩyʋ kiɖi n̄ɩm lakasɩ kɩwɩzɩsɩ nasɩyɛ. Asɛyʋʋ tɛkɛ pɩyʋ yaa lakasɩ kɩbanzɩ. Asɛyʋʋ kɛ mbʋ, pɛkɛ kiɖi n̄ɩm nɛ pɩpɩzʋʋ pileɖi yaa pɩɖ kɛlɛʋ kɛ ɛyaa ɛsɩndaa yɔ.

Asɛyʋʋ yaa n̄ʋʋsɩkɩyɛ lakasɩ sɩnɛ, sɩlɩna yaa sɩɖɩlɩyɛ kɛna ɛyʋ lakasɩ cɔlɔ yaa kedeŋa wɛtʋ cɔlɔ. Pɩtatɩɩ kɛʋ pɩyʋ kɩpam pɩyʋ. Tɔm piye asɛyʋʋ n̄ɩnɖɛ ɖɩnɛ, ɖɩlɩna yaa ɖikiɖe wɛ kɩrɛsɩ ɛjaɖɛ taa kɛnɛ. Kɩrɛsɩ n̄ɩma cɔlɔɔ lɛ, ɖɩtɔbʋʋ kɛlɛ size tɛmɩyɛ yaa n̄ʋʋ cɛbʋʋ yaa, ɖɔɖɔ ɛzɩ n̄ʋʋ kɔʋʋ. Pɩkɛna pɩyʋʋ kpɛndɛlɛ pɩsɩʋ. Pɩkɛna kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɛyʋ taasʋʋna yɔ.

Yee ɛyʋ yaa ɛyaa sakɩyɛ ɛyɔɔda size asɛyʋʋ yaa n̄ʋʋsɩkɩyɛ kiɖi n̄ɩnɖɛ naɖɩyɛ laba ɖoli kɔyɔ, pʋwɛ size kpaɣ kpaɣ mbɩ yɔɔ lɛ, ɛyʋ n̄ʋʋ taa yaa ɛmaɣzɩm taa ɛtɩlɩ size wɛkɩtʋ yaa kɩdɛkɛdɩm yaa ɖɔɖɔ mbɩ yɔ camɩtʋ sakɩyɛ laba. Asɛyʋʋ yaa n̄ʋʋsɩkɩyɛ ɛlaba ca kɔyɔ, ɛyʋ pɩzʋʋ kpaɣ kpaɣ mbɩ yɔ, ɛmaɣzɩ sɩm tɔm, yaa wondu sakɩyɛ wɛkɩtʋ tɔm, yaa ɖɔɖɔ mbɩ yɔ pɩnabɩlɛ pɩwɛkɩm tɔm size sɩm nɛ pɩtasɩna wondu.

Asɛyʋʋ yaa n̄ʋʋsɩkɩyɛ naɖɩyɛ lakɩ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa lɛ, putukuuna siŋŋ kɛ samaɣ yaa ɛyaa mba kɔcɔlɔ yaa kɛ-ɛsɩnda asɛyʋʋ yaa n̄ʋʋsɩkɩyɛ nɖɩ ɖɩlaba yɔ. Ɖoo lɛ, asɛyʋʋ lakɩ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa lɛ, pɩtalʋʋ lɔŋ kɛ samaɣ lɛɛka cɔlɔ kɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ ndɩ ndɩ taa. Ɛlɛ lɛɛlɛɛ yɔ yaa sɔnɔ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, wondu ndɩ ndɩ wɛɛ size pɩtɩŋgɩna tɩ-yɔ nɛ tɔm ndɩ ndɩ talɩ ɖʋʋ lɔŋ. Ɖɔcɔnaɣ kɔyɔ, ɖɩnaɣ size raadiyoo waa lɩwa, ɛntɛrɩnɛtɩ waa n̄ɛwɛ, nɛ pɩtasɩna tɔm kɩmamatʋ kiheyitu tʋma lɛɛna ndɩ ndɩ.

Asɛyʋʋ fɛyɩ ndɩ yaa fɛyɩna tʋkaɣ sɔsaɣ nakayɩ nɛ kɛgbɛdɩsaɣ. Tovonum taa lɛ, kɛgbɛdɩsaɣ kɛ ɛyʋ kʋɖʋm lakasɩ ɛlɛ,pɩkɛ ɖɔɖɔ asɛyʋʋ. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ habɛɛ yɔɔ mbɩ yɔɔ yɔ, ɖɩzɩma mbʋ size kpokpo naa, nɛ cɛɛcɛ naa nɛ pɩtasɩna lɔɔɖa pɔɖɔŋna habɛɛ yɔɔ. Pʋyɔɔ yɔɔ, habɛɛ yɔɔ paɣtʋ lɩzɩyaa n̄ʋndɩnaa ɖʋ paɣtʋ nɛ lɔɔɖa nɛ kpokpo naa nɛ cɛɛcɛ naa saɣyaa panɛ, pan̄aŋ pɩtɛ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeu size kɛgbɛdɩsɩ ɛtʋʋ yaa kɛgbɛdɩsɩ ɛpazɩ labʋʋ.