Aleɣya (Jeu)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Aleɣya kɛna tɔnʋ yaa ɛyʋ tomnaɣ taa leleŋ n̄ɩnʋʋ lakasɩ tʋmɩyɛ. Aleɣya wɛna tɔbɩŋ yaa nɩtʋ ndɩ ndɩ. Papɩzʋ palɩzɩ aleɣya tɔbʋ size, pɩkɛna tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ-ɖɩ tomna taa yaa n̄ʋʋ maɣzɩm taa yɔ.


Aleɣya kɛ mbʋ pɩnɩʋʋ pɩŋŋ yaa pɩwɩzʋʋ pɩŋŋ yɔ. Weyi pawakɩ-ɩ aleɣya taa yɔ, pɩwɩzɩ-ɩ pɩŋŋ yaa pɩlakɩ-ɩ pana kɔʋ nɛ piyele pɩla leleŋ pɩŋŋ kɛ weyi ɛlɛ wakɩ yɔ. Pʋtɔbʋʋ size ɛyaa naalɛ yaa sakɩyɛ pɩzʋʋ na nɛ pala aleɣya anɛ. Ɛlɛ, ɖɩtɩlɩ ɖɔɖɔ size, ɛyʋ kʋɖʋm ɖɔɖɔ koŋ pɩzɩʋʋ ɖɔɖɔ ɛla aleɣya pɩlɩɩna mbʋ ɛn̄ɩnʋʋ yɔ pɩyɔ.

Paa aleɣya wena a-taa lɛ, waɖaa wɛɛ nɛ lesiyaa ɖɔɖɔ n̄ɛwɛ. Aleɣya wɛ leleŋ siŋŋ ɛlɛ piileɖu. Ɛzɩ ɖɩtɛm yɔdʋʋ kɛ hayu kiŋ cɛnzɩ taa yɔ, aleɣya wɛ leleŋ kama fɛyɩ kɛ ɛyʋ tomnaɣ taa nɛ ɛyʋ ɛmaɣzɩm taa. Ɛyʋ kaɖʋ ɛ-taa siŋŋ nɛ pɩcɔ ɛla aleɣya.


Pɩcɔ ɖɔɖɔ nɛ ŋɖʋ n̄a-taa size ŋlakɩ aleɣya ana lɛ, pɩwɛ size, ŋɖʋ n̄a-taa kɛ lesʋ nɛ wabɩtʋ. Aleɣya laɖʋ ɛtɔŋ ɛ-tɩ size ewoki lesu, ɛlɛ pɩwɛ size ɛtɩlɩ size lwoki yɔ, lesuyu wɛ nɛ waɖʋ ɖɔɖɔ n̄ɛwɛ. Aleɣya lakɩ ɛyʋ, elesi ehoɖe ɖoŋ nɛ ɛ-n̄ɩm cacaɣ, ɛlɛ ehiku yaa pɩɩlʋlɩ-ɩ n̄ɩm kɩfam sɔsɔm nabʋyʋ.


Sakɩyɛ lakɩ aleɣya size panɩ leleŋ kɛnɛ, mbʋ yɔ, aleɣya laɖɛ kɛ woŋa lone, nɛ pɩkɛna taa leleŋ siŋŋ kɛ waɖaa. Ɛyʋ sɩm yaa ɛyʋ tɩlʋʋ kpɛlɛkɩtʋ takayaɣ kpou ŋga paya size filozofi (philosophie) yɔ, ka-taa lɛ, ɖɩnɩʋ, size aleɣya kɛ tɔm sɔsɔtʋ siŋŋ kɛ keteŋa yɔɔ n̄ɩma.