Alɩkɔɔlɩ (Alcool)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kpɛlɩ kpɛlɩkʊʊ tɛ lɛ, payaɣ mbʊ se alɩkɔɔlɩ yɔ pɩkɛ pɩyʊʊ nɩɩ weyi ɛ-taa wɛ lɩm hoka OH yɔ. Ɛnɛyɔ ɛwɛna karɩbɔnɩ tɛ kpɛlɩ kpɛlɩkʊʊ tɛ kɩɖaʊ tɩmʊʊ liɖe, alɩkɔɔlɩ waa tɛ ŋgʊ. Hɔɔlasɩ sakɩyɛ nzɩ kpayaɣ fɛyɩ nɛ sɩ-kiɖe num kpayaɣ kɩ-hɛɖaɣ cɛŋga ŋga kɩtɛtɛyɩ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ tɛ matʊ yɔ CnH2n+1OH. Pɩkɛ kajalaɣ alɩkɔɔlɩ num kpayaɣ kɩ-hɛɖaɣ.

Kpɛlɩ kpɛlɩkʊʊ taa wɛ alɩkɔɔlɩ naa pʊɖɔɔ padaa kɔyɔ furfuryliki tɛ ŋgʊ nɛ benzyliki tɛ alɩkɔɔlɩ nɛ amyliki tɛ ŋgʊ nɛ coniféryliki ŋgʊ nɛ vératyle tɛ ŋgʊ nɛ paracoumaryliki tɛ ŋgʊ nɛ polyvinyliki tɛ ŋgʊ nɛ cétyliki tɛ ŋgʊ yaa hexadécanol tɛ ŋgʊ nɛ cyclohexyliki tɛ ŋgʊ nɛ pinacoliki tɛ ŋgʊ yaa panicol ŋgbaɣ nɛ ndɩ.

Payaɣ ɖɔɖɔ se alɩkɔɔlɩ lɛ pɩkɛ sʊlʊm ɖoŋ mbʊ nɛ pɩtaa wɛ pʊdʊʊ weyi payayɩ-ɩ se etanɔɔlɩ yɔ, ɛnʊ yekina se sʊlʊm ɛwɛ ɖoŋ siŋ. Ɛlɛ Erɔpʊ kɔ lila ɖɩlaɖɛ taa lɛ, etanɔɔlɩ ŋgʊ kʊ-hoɖe sɩna 94 payaɣ-kʊ alɩkɔɔlɩ ŋgʊ etanɔɔlɩ mbilim lɛ payaɣ-kʊ etanɔɔlɩ.

Ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtasɩ yaʊ alɩkɔɔlɩ se sʊlʊm ɖoŋ mbʊ nɛ sʊlʊm mbʊ pɔtɔŋ se pɩwɛ ɖoŋ yɔ pɩ-taa wɛ etanɔɔlɩ. Kɩ-haɖaʊ ɖɩlɩyɛ tɔm pakɩlɩɣ yɔɔdʊʊ. Siidiri tɛ alɩkɔɔlɩ yaa Calvados nɛ pɩyɛɛrɩ sʊlʊm nɛ malɩtɩ yaa wɩsɩkɩ nɛ ɔrɩgɩ sɩ ʊlʊm nɛ tɛtɛɛ hɛyɛ sʊlʊm yaa pee mʊlʊm ñɩnaa nɛ ŋvɛ sʊlʊm nɛ fɩŋfɩŋ sʊlʊm ɛzɩ rɔm nɛ mɔʊ sʊlʊm ɛzɩ Japɔŋ tɛ saké.

Samɩla sʊlʊm nɛ pam sʊlʊm nɛ kpaakpa sʊlʊm nɛ tɩŋ pee tɛ sʊlʊm. Tɔmʊʊ alɩkɔɔlɩ kɛ tɔm piye kɩkɩndɩyɛ. Ɖɩlɩnɛ latɛŋ hɛkʊ pɩnaɣ taa pɩtɩŋna lɔŋ sɩnɖʊʊ alkohol nɛ romanɩ kʊnʊmɩŋ kɛ Ibériki tɛtɛ nzʊlɩmɩyɛ (Kasɩtɩllan yaa katalan alcohol lusitanien álcool), arabɩ tɛtɛ ɛwadɩyɛ الكحول al-kohol ɛlɛ nabʊyʊ taa patʊʊ ɖɩ-taa nɛ paya se al-kôl.