Ɖɩɣa (Maison)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ɖɩɣa kɛnɛ kuduyuu ŋgʋ kɩmana yɔ, nɛ kɩkɛna ɛyʋ ɖɩmɛlɩyɛ yaa ɖɩcɔzɩyɛ. Ɖɩɣa taa hɔʋ ɛzɩ-ɩ payaʋ size cacaɣ nɛ ɛ-halʋ nɛ pe-piyaa yɔ pazʋʋ yaa pacakɩ nɛ palɩʋ pɛɖɛʋ pa-tʋma yaa pɛcɛɣɩtʋ kpeekpe taa.


Ɖɩɣa taa naʋ mbɩ yɔ, hɔʋ yaa hɔŋ sakɩyɛ pɩzʋʋ pɛwɛ. Pɩyɔɔ yɔɔ nabʋ taa pɔtɔŋ yaa pɛkɛyʋ hɔʋ ɛzɩ-ɩ kumoɖe yɔ. Ɖɩɣa ŋga ka-taa nɔɔyʋ yaa ɛyaa fɛyɩ pileɖa nɛ kɔn̄ɔ n̄ɩtʋ cuu yɔ, pɔtɔŋ yaa payaɣ ɖɩɣa ŋga size ncɛyɛ.


Ɖɩsɩ nzɩ, sɩ-taa nasɩyɛ kɛlɛ ɖoo lɔndaa ɖajaanaa yaa ɖɔcɔzɔnaa ɖɩsɩ. Fransɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa lɛ, paɣtʋ nɛ lɔŋ tasɩyaa tɔŋ size, pʋwɛ size pakpaɣ ɛyʋ waɖɛ hɔɔlʋʋ taa kɛnɛ yɔ, pɔtɔŋ size, ɖɩɣa kɛna, kuduyuu sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa pama ɛsɔdaa kuduyuŋ sakɩyɛ yɔ.


Kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, paa hɔʋ ŋgʋʋ lɛ, kɩwɛna kɩ-ɖɩɣa nɛ pɔɖɔɔ kuduyuu sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa sakɩyɛ. Hɔʋ ŋgʋ kɩtalɩʋ lɛ, kɩma hɔʋ lɛɛkʋ n̄ʋʋ yɔ, kakaa nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna ɛsɔdaa kuduyuŋ ɖɔɔ sakɩyɛ. Payaɣ ɖɩɣa nɛ latɛŋ kʋnʋŋ taa size "manere". Matʋ ndʋʋ fransɩ kʋnʋŋ tɩɩzɩna nɛ kɩyaɣ size "maison".


Peeɖe papɩzʋʋ pɔtɔ size pɩkɛ kpɛdʋʋ kpɛm tɛ kuduyuu sɔsɔʋ. Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, yee ɛyaa yaa hɔŋ sakɩyɛ ɛwɛ ɖɩɣa kʋɖʋma taa kɛ, hɔʋ lɛɛkʋʋ lɛɛkʋʋ n̄ʋdaa kɛ ɛsɔdaa kuduyuu taa kɔyɔ, pɔtɔŋ yaa payaɣ pɩtɛ wɛtʋ ndʋ yaa pɩtɛ matʋ ndʋ size "immeuble collectif".